Экономика

        
    
Кафедра меңгерушісі:
 
Тулеметова Айгүл Саиновна
 
Экономика ғылымдарының кандидаты, профессор​

 
Мекен жайы: 160050, Шымкент қ., Тауке-хан-5, «Экономика» кафедрасы, бас ғимарат, 422 каб.

Телефон:  21-10-36
E-mail: aygul.tulemetova@mail.ru

 

Кафедра тарихы

«Экономика» кафедрасының негізін ертеректе қалыптасқан Қазақ химия-технологиялық институтының – «Экономика, өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау» кафедрасы құрайды. Технологиялық оқу орнының құрамында бола отырып, кафедра инженер-экономистер дайындығын жүргізді. Алғашқы түлектер 1969 жылы шықты.

Профессор-оқытушылар құрамы

2020-2021 оқу жылында кафедраның ПОҚ жалпы саны 26 адамды құрады. Штаттық оқытушылардың үлесі 80,8% құрайды, өйткені кафедра құрамында 21 штаттық оқытушы және 5 қосымша оқытушы бар

2020-2021 оқу жылында ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың үлесі ПОҚ санының 53,8%-ын құрады. Кафедрада 3 э.ғ.д., профессорлар, 1 PhD докторы, 10 э.ғ.к. (профессорлар, доценттер, аға оқытушылар), 8 магистр (аға оқытушылар, ғылыми және академиялық дәрежесі жоқ 1 аға оқытушы, 3 магистр (оқытушы) жұмыс істейді. Мемлекеттік тілде сабақ жүргізе алатын оқытушылардың үлесі оқытушылардың штат санының 88,5%-ын құрайды. ПОҚ-ның барлық құрамы "Экономика" мамандығының даярлық бейініне сәйкес келетін базалық білімі бар. ПОҚ орташа жасы - 48,2 жасты құрайды.

Кафедра 5 оқытушылары: Альжанова А.А., Досмуратова Э.Е., Полежаева И.С., Есболова А.Е., Шевченко И.И.  экономикалық және техникалық мамандықтар  үшін сабақты ағылшын тілінде жүргізеді.

 

Оқу-әдістемелік жұмыстары

Әдістемелік жұмыс оқу процесін қамтамасыз етуін және жетілдіруін, оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу және енгізу, профессор-оқытушылар құрамының педагогикалық шеберлігін арттыру мақсатында жүзеге асырылады. «Экономика» кафедрасында оқу–әдістемелік жұмыстары  жоспар бойынша орындалды. Кафедраның оқу-әдістемелік семинарлар жоспары жыл сайын жаңартылып, білім беру саласындағы өзгерістерге сай талданып, бекітіліп отырылады. Кафедрада орындалған ғылыми-әдістемелік семинарлар сапа менеджмент жүйесінің тиімділігін ары қарай арттырудың жоспарлары мен жүйесін қамтиды. Кафедрада жоспарға сай, ғылыми-әдістемелік семинарларды ұйымдастыру дипломдық жұмыстардың тақырыптарын олардың өзектілігі мен ғылымилығын қалыптастыруда жаңартылып, ұйымдастырылды.

Әдістемелік семинарлар өзекті тақырыптарда өткізіледі:

 • ГОСО және СМЖ талаптарына сәйкес оқу бағдарламаларын, оқу-жұмыс бағдарламаларын (силлабустар) жасау және өзгерістерді енгізу;
 • Оқу үрдісінде интерактивтік техологияларды қолдану әдістемесі және тәжірибесі;
 • Қашықтықтан оқыту институтындағы оқу процесін әдістемелік қамтамасыз ету;
 • Курстық жұмыс және плагиатқа қарсы рәсімдер бойынша консультациялар ұйымдастыру;
 • Магистерлік және дипломдық жұмыстарға талаптарды жетілдіру
 • ОПҚ шығарған оқұ құаралы мен электронды оқұ құралдарын қарастыру
 • Білім беру үдерісіне оқытудың инновациялық технологиялары бойынша актілерді енгізу бойынша нәтижелерді талқылау.

«Экономика» кафедрасының 2018-2021 жылдар аралығында оқу-әдістемелік әдебиеттердің  шығарылу  жоспары

ОӘӘ

2018/2019ж.

2019/2020ж.

2020/2021ж.

Оқұлық

1

1

1

Оқұ құралы

4

5

5

Дәріс жинағы

13

12

10

Әдістемелік нұсқаулар

40

51

28

Кейстер

12

6

8

Іскерлік ойындар

-

-

-

Электрондық оқұ құралдары

3

5

4

Бейнедәріс

15

10

15

Кафедраның тәрбие жұмысы

«Экономика» кафедрасының тәрбиелік жұмысы тәрбиелік жұмыс жоспары бойынша жүргізілді. Осы тәрбиелік жұмыс жоспарына сәйкес кафедра өзінің іс-шаралар жоспарын жасап, бекітеді.

Тәлімгерлер оқу кестесіне енгізілген тәлімгерлік сағат кестесі бойынша әрқашан тәлімгерлік сағатар өткізеді. Академиялық топтың тәрбие жұмысының жоспарына сәйкес, әр тақырып бойынша тәлімгерлік сағаттар өткізіледі.

Тәлімгерлік сағатар және іс-шаралар келесідей бағыттармен өткізілді: азаматтық - патриоттық және құқықтық тәрбие; рухани-адамгершілік тәрбие; кәсіби-еңбек тәрбиесі; діни толеранттылықтың қалыптасуы; дене тәрбиесі және салауатты өмірді қалыптастыру; экологиялық тәрбие; интеллектуалдық және коммуникативтік мәдениетті дамыту; мәдени-эстетикалық және полимәдениетті тәрбие; студенттік өзін-өзі басқаруды және жастар бастамасын дамыту.

Ғылыми жұмыс

«Экономика» кафедрасының жұмысы МБ ҒЗЖ-21-06-09 «Өңірде индустрияландыруды тереңдетудің және кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін арттырудың әлеуметтік-экономикалық мәселелері» бойынша  жүргізіледі. Ғылыми жетекшісі: кафедра меңгерушісі, э.ғ.к., профессор Тулеметова А.С.

«Экономика» кафедрасы, оның ішінде білім алушылар ҚР БжҒМ қаржыландыратын жобалар мен келісімшарт бойынша ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға қатысады. Бұл білім алушыларды зерттеуге сабақтастықты және қатысуды қамтамасыз етеді.

2018-2020жж. AP05132706 «Аймақтың жоғары бәсекеге қабілеттілігін және инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету үшін, реттеудің қаржылық құралдары арқылы (муниципалды құнды қағаздар) Қазақстандағы өңірлерді дамытудың экономикалық тетіктерін дайындау» жобасы бойынша жұмыстар атқарылды. Орындаушы: э.ғ.к., доцент Абдикеримова Г.И.

2021-2023жж. гранттық қаржыландыру конкурсқа жіберілген жобалар:

1."Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында көлденең біріктірілген құрылым ретінде өңірлік азық-түлік хабының моделін қалыптастыру (Түркістан облысының ет кластері мысалында)" жетекшісі: э.ғ.к., доцент Г.И.Абдикеримова. Орындаушылар: PhD доктор Есболова А.Е., э.ғ.к., доцент Альжанова А.А.

2. AP09260675 "Орталық Азия елдерінің экономикалық ынтымақтастығының әлеуетін зерттеу, Қазақстанның өңірдегі көшбасшылық рөлін күшейту негізінде мемлекеттердің интеграциялық өзара іс-қимылының тетігін әзірлеу". Орындаушылар: э.ғ.к., доцент Абдикеримова Г.И., PhD доктор Есболова А.Е., э.ғ.к., доцент Альжанова А.А.

3. 2021-2023 жж. арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша жас ғалымдарды гранттық қаржыландыруға арналған AP09058212 «Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігі жағдайында құс өнімдері кешенін дамытудың экономикалық тетігін әзірлеу» атты жобасы ұсынылған. Жетекшісі: PhD доктор Есболова А.Е.

4. ҚР Тұңғыш Президент Қоры конкурсына «Қазіргі заманғы мегаполистің жұмыспен қамтылуын трансформациялау жағдайындағы еңбек нарығы (Шымкент қ. мысалында)» атты жобасы ұсынылған. Жетекшісі: э.ғ.к., доцент Альжанова А.А.

Жұмыс мынадай жобалар бойынша жүргізілуде:

-2021-2023 жылдарға арналған AP09261075 «Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында көлденең біріктірілген құрылым ретінде өңірлік азық-түлік хабының моделін қалыптастыру (Түркістан облысының ет кластері мысалында)». Жетекшісі: э.ғ.к., доцент Г.И.Абдикеримова. Орындаушылар: PhD доктор Есболова А.Е., э.ғ.к., доцент Альжанова А.А.

- Эрасмус+ 2018-2020жж. "Жоғары жылдамдықты теміржол көлігінің экономикасы, экологиясы және инфрақұрылымы" жобасы. Орындаушы: э.ғ.к., доцент Альжанова А.А. Тапсырыс беруші: Дрезден тех. университет.

Scopus журналдары, шетелдік журналдар мен конференцияларға қатысу профессорлық-оқытушылар құрамының кәсіби қызметінің өсуіне, олардың нәтижелерін ұсынуға, тәжірибе жинақтауға, ғылыми байланыстар орнатуға мүмкіндік береді. 

Кафедрада 9 ПОҚ шетел рейтингті журналдарда жарияланған мақалалар бойынша Хирш индексі бар.

 

Жыл сайын кафедраның СҒЗЖ аясында ұсынылған студенттердің ең үздік жұмыстары М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша республикалық студенттік ғылыми конференцияның жинағында жарияланады.2018-2021 оқу жылдары университет конференциясына қатысқан студенттер саны 29,6% артты. Кафедрада СҒЗЖ айналысатын студенттер саны есепті кезеңде 48% - ға немесе 152 білім алушыға артты.

СОЗЖ-ның маңызды бағыты пәндік олимпиадаларға қатысу болып табылады. «Экономика» кафедрасы пәндік олимпиадаларды ұйымдастыруға белсенді қатысады. 2019 жылы «Экономика» кафедрасы «Басқару және бизнес» жоғары мектебінің 2-3 курс студенттері арасында «Экономика» пәні бойынша «Ел болашағы - білімді жастар» пәндік олимпиадасын өткізді. Бес команда олимпиадаларға қатысты: «Менеджмент» мамандығының «Тайм» командасы, «Экономика» мамандығының «Үш мушкетер» командасы, «Есеп және аудит» мамандығының «Актив» командасы, Мирас университетінің студенттері «Болашақ» командасы, Мирас университетінің «Сұңқар» командасы. Олимпиада жұмысы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізілді.

2018 жылдың ақпан айында «Экономика» кафедра студенттері НАРХОЗ университеті базасында I Республикалық олимпиадаға қатысты, 3 орын алды.

Ал, 2020 жылдың мамыр айында кафедраның студенттері М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің (Петропавл қ.) базасында өткізілген 5В050600 - Экономика мамандығы бойынша XII Республикалық студенттік олимпиадаға қатысып, 3 орын алды.

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті «Басқару және бизнес»жоғары мектебінің «Экономика» кафедрасының базасында,  2021 жылдың 28 сәуірінде «Экономика» пәні бойынша халықаралық студенттік онлайн олимпиада өткізілді. Олимпиада тақырыбы: «COVID-19 пандемиясы жағдайында дамушы елдердің экономикасы».

Олимпиадаға қатысу үшін Ресей Федерациясының (Ресей халықтар достығы университеті), Украина мен Қазақстанның (Оңтүстік Қазақстан Университеті) жоғары оқу орындарынан өтінімдер қабылданды.Университеті, «Мирас» университеті, Silkway Халықаралық университеті, Иван Франко атындағы Львов ұлттық университеті. Жалпы халықаралық пәндік олимпиадаға 12 команда қатысты: «Ресурс», «Ракурс», «Энергия», «Kalimba» командалары (Ресей халықтар достығы университеті), «Регион 15» командасы(М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті), «Болашақ», «Капитал», «Инновация» командалары (М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті), «Мирас» командасы (Мирас университеті). Олимпиаданы өткізу барысында студенттер пандемия жағдайында дамушы елдердің экономикасындағы проблемаларды шешу үшін белсенді қатысып, пікір алмасты.

Кафедра студенттері түрлі ғылыми және шығармашылық гранттар байқауларына белсенді қатысады: ҚР БҒМ ғылыми-зерттеу жұмыстарының жыл сайынғы республикалық конкурсы; «Болашақтың өз қолында!/Сенің болашағың өз қолыңда» бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан фондаwww.enpf.kz ; Start Up «Bolashak» және т. б.

2018-2021 оқу жылдары 5B050600-Экономика мамандығы бойынша магистратураға түскен студенттер саны 11%-ға артты, онда білім алушылар ғылыми-зерттеу қызметін жалғастырады, осылайша 3 деңгейлік оқытуды қамтамасыз етеді.

Кафедра білім алушыларының ғылыми әлеуетін шоғырландыру және өсіру үшін кафедра бейіні бойынша өзекті және басым зерттеулермен айналысатын ғылыми үйірмелерді дамыту идеясын насихаттау ұсынылады.

 

Талапкерге

"Экономика" кафедрасы білім берудің үш деңгейі бойынша (бакалавриат – магистратура – докторантура) дайындайды.

Іске асырылатын білім беру бағдарламалары:

- Бакалавриат

6В04110 - Экономика

6В04170 - Бағалау

- Магистратура

7М04110 - Экономика (ғылыми-педагогикалық бағыт, 2 оқу жылы)

7М0411 2- Экономика (бейінді бағыт, 1 оқу жылы)

- Докторантура

8D04110 - Экономика

6В04110 – Экономика білім беру бағдарламасы

6В04110 "Экономика" білім беру бағдарламасының бірегейлігі түлектің кең ауқымды лауазымды ұстанымын және мемлекеттік билік органдарында және түрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы ұйымдарда, кәсіпорындарда, мекемелерде мансаптық өсуін іске асыруға мүмкіндік беретін білім, білік, дағдыларының интеграциясы;  инновациялық сипаттағы пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін, университеттің жоғары материалдық-техникалық және кадрлық әлеуетін пайдалану болып табылады. Бұл, өз кезегінде, экономиканың нақты секторы және қызметтер көрсету саласы кәсіпорындары мен ұйымдары үшін жоғары білікті мамандарды дайындауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Осы білім бағдарламасы бойынша бітірген түлекке «экономика бакалавры» дәрежесі тағайындалады.

6В04110 "Экономика" білім беру бағдарламасының бакалаврлары жұмыс өтіліне талап қоймастан экономика және статистика, қаржы және экономикалық бөлімдер, талдау бөлімшелері, кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы кәсіпорындар мен ұйымдар саласындағы экономистердің, талдаушылардың және басқа да қызметшілердің бастапқы лауазымдарын атқара алады.

6В04170 – Бағалау білім беру бағдарламасы

6В04170 "Бағалау" білім беру бағдарламасының бірегейлігі түлектің кең ауқымды лауазымды ұстанымын және мемлекеттік билік органдарында және түрлі ұйымдық-құқықтық нысандардағы ұйымдарда, кәсіпорындарда, мекемелерде мансаптық өсуін іске асыруға мүмкіндік беретін білім, білік, дағдыларының интеграциясы;  инновациялық сипаттағы пәндерді оқытуға мүмкіндік беретін, университеттің жоғары материалдық-техникалық және кадрлық әлеуетін пайдалану болып табылады. Бұл, өз кезегінде, экономиканың нақты секторы және қызметтер көрсету саласы кәсіпорындары мен ұйымдары үшін жоғары білікті мамандарды дайындауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Осы білім бағдарламасы бойынша бітірген түлекке «Бизнес және басқару бакалавры» дәрежесі тағайындалады.

6В04170 "Бағалау" білім беру бағдарламасының бакалаврлары жұмыс өтіліне талап қоймастан бастапқы лауазымдарды, инвесторлармен байланыс жөніндегі мамандарды, талдаушыларды, жылжымайтын мүлікті сату жөніндегі менеджерлерді, жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, жерді, қоршаған ортаны және табиғи ресурстарды, қаржылық және қаржылық емес, материалдық емес активтерді бағалау жөніндегі консультанттарды иелене алады.

7М04110 – Экономика білім беру бағдарламасы

7М04110 - Экономика білім беру бағдарламасының ерекшелігінақты теориялық дайындықтан, ғылыми зерттеулердің ауқымды тәжірибесін зерттеуден, жоғары мамандандырылған оқытушылармен қарым-қатынас жасаудан тұрады. Осы білім беру бағдарламасы бітірушілердің көзқарастарын кеңейтеді, стандартты емес ойлауға және нақты шешімдерді қабылдауға қабілеттіліктерін ашады. 7М04101-Экономика білім беру бағдарламасы бойынша оқу процесінің негізінде академиялық ғылым мен жоғары мектепті тәжірибеге бағыттаплған ықпалын есепке ала отырып, интеграциялау принципі қарастырылады.

Осы білім бағдарламасы бойынша бітірген түлекке 7М04110-Экономика білім беру бағдарламасы бойынша «экономика ғылымдарының магистрі» дәрежесі тағайындалады.

БББ 7М04110 - Экономика бойынша Магистр жұмыс өтіліне талап қоймастан, бас экономист; әртүрлі меншік нысанындағы және салалық тиесіліктегі кәсіпорындардың әртүрлі бөлімшелерінің басшысы; педагогтар мен ғылыми қызметкерлер (жоғары оқу орындарында, ғылыми-зерттеу мекемелерінде, конструкторлық және жобалау ұйымдарында) лауазымдарын атқара алады.

7М04112 – Экономика білім беру бағдарламасы

7M04112 - Экономика білім беру бағдарламасының  бірегейлігі Дублиндік дескрипторлар негізінде және  келесідей құзіреттіліктердің қалыптасуымен: экономика туралы білімді және түсінікті, шаруашылық субъектілерінің шаруашылық қызметінде білім мен түсіністікті қолдану, әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың шаруашылық қызметін талдау, синтездеу, бағалауға негізделген оқыту нәтижелерімен анықталады.

Осы білім бағдарламасы бойынша бітірген түлекке 7М04112 - Экономика білім беру бағдарламасының бизнес және басқару магистрі» дәрежесі тағайындалады.

БББ 7М04112-Экономика бойынша Магистр жұмыс өтіліне талап қоймастан, бас экономист; әртүрлі меншік нысандары мен салалық тиесілілік кәсіпорындарының әртүрлі бөлімшелерінің басшысы лауазымдарын атқара алады.

8D04110 – Экономика білім беру бағдарламасы

8D04110– Экономика білім беру бағдарламасының ерекшелігі:

 • республиканың дамуы үшін басым маңызы бар ғылым, өндіріс және әлеуметтік-экономикалық сала салаларындағы теориялық дайындықтың жоғары деңгейі
 • ғылыми зерттеулер, педагогикалық және сараптамалық қызмет саласындағы дағдыларды дамыту
 • теориялық және практикалық оқытудың оқу процесіндегі оңтайлы арақатынасы
 • өзінің кәсіби қызметінің нәтижелеріне жауапты қарым-қатынас жасауға бағытталған білім беру үдерісіне жеке-бағытталған көзқарас
 • білім беру процесін ғылыми-зерттеу жұмысының сапалы мінез-құлқына қажетті ақпараттық және материалдық-техникалық ресурстармен қамтамасыз етуге баса назар аудара отырып, оның ішінде іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер бағдарламалары бойынша неғұрлым ірі зерттеу жобалары, мемлекеттен, халықаралық ұйымдардан гранттар бойынша бірлескен ғылыми-зерттеу жобалары шеңберінде PhD докторанттардың ғылыми зерттеулерін ұйымдастыру есебінен өзін-өзі дамыту аспектісі

Осы білім бағдарламасы бойынша бітірген түлекке 8D04110 – Экономика «(PhD) Философия Докторы» дәрежесі тағайындалады.

8D04110 - Экономика мамандығы бойынша докторанттар мынадай басшылық лауазымдарды атқара алады: экономика саласындағы ғылыми зерттеулер жөніндегі жетекші; мемлекеттік және жергілікті билік органдарының басшылары; маркетинг, өндірістік-экономикалық мәселелер жөніндегі жетекші, сондай-ақ қаржыгер сарапшы.