Ғылыми-зерттеу жұмысы, СҒЗЖ

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы Мемлекеттік бюджеттік тақырыбы (Шифр:Б-16-09-04): «Жаңа экономикалық саясат жағдайларында Оңтүстік аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын басқару» бойынша кафедра меңгерушісі, э.ғ.к., доцент Т.А.Айдаровтың жетекшілігімен жүргізілді.     

2018-2020 жылдарда мемлекеттік бюджеттік зерттеу тақырыбы бойынша жариялымдардың жалпы саны - 329 мақала, оның ішінде  импакт-факторы бар журналдарда – 22, республикалық БҒСБК (ВАК) журналдарында – 17, басқа журналдарда – 27 мақала, 21 - жақын және алыс шет елдердегі халықаралық конференциялардың материалдарында, ҚР өткен конференциялар еңбектерінде –  99 мақала, студенттік конференция еңбектерінде –134 мақала жарық көрді.

2 оқулық және 18 оқу құралы, соның ішінде 8 электрондық құралдар басылып шығарылды. Соның ішінде:

 1. Кыдырова Ж.Ш.Оқулық: Маркетингтік зерттеулер.- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2018
 2. «Мемлекеттік басқару теориясы» пәні бойынша оқулық (Авторы: Даурбаева М.У.);
 3. Демесинова А.А. Молдогазиева Г.М. Оқу құралы: Инновация маркетинга.- Шымкент:М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2018
 4. Демесинова А.А. Оқу құралы: Теоретические основы товароведения.- Шымкент:М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2018
 5. Тулеева А.Ж., Искаков К.К., Сулейменова И.А. Оқу құралы: Мемлекеттік қызмет кадрларын басқару.- Шымкент:М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2018
 6. 5В051000-МЖБ мамандығы студенттері үшін  «Муниципалды менеджмент» пәні бойынша оқу құралы  (Авторлар: Искаков К.К., Сулейменова И.А.);
 7. 5В050700 - Менеджмент мамандығы студенттері үшін  «Инвестициялық менеджмент» пәні бойынша оқу құралы  (Авторлар: Қарабаева Ш.А., Тулеева А.Ж.);
 8. 5В051100-Маркетинг мамандығы студенттері үшін  «Брендинг» пәні бойынша оқу құралы  (Авторлар: Куланова Д.А., Дарибаева А.С.);
 9. 6М050700 Менеджмент и 6М051100 маркетинг мамандықтары магистранттар үшін  «Экономическая стратегия фирмы» пәні бойынша оқу құралы  (Авторлар: Куланова Д.А., Кыдырова Ж.Ш., Дарибаева А.С.);
 10. БББ 7М04120 - менеджмент мамандығы магистранттар үшін «Стратегическое планирование и прогнозирование» пәні бойынша оқу құралы (Авторлар: Дарибаева А.С., Куланова Д.А., Айдаров Т.А.);
 11. 5В050700-маркетинг және ОП 6В04160- маркетинг мамандықтары студенттері үшін «Теоретические основы товароведения» пәні бойынша оқу құралы (Авторлар: Дарибаева А.С., Куланова Д.А., Айдаров Т.А.);
 12. БББ 6В04120– менеджмент, 6В04150- мемлекеттік жіне жергілікті басқару, 6В04160- маркетинг мамандықтары студенттері үшін «Менеджмент» пәні бойынша оқу құралы (Авторлар: Қыдырова Ж.Ш., Молдогазиева Г.М.);
 13. 6В04120 – «Менеджмент» и 6В04150- «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандықтары студенттері үшін «Ұйымдастырушылық тәртіп» пәні бойынша оқу құралы (Авторлар: Искаков К.К., Сулейменова И.А., Сиязбекқызы Б., Қарабаева Ш.А.);
 14. БББ 7М04120 - менеджмент мамандығы магистранттар үшін «Стратегическое паланирование и прогнозирование» пәні бойынша электрондық оқу құралы (Авторлар: Айдаров Т.А.,Сулейменова И.А.,Сиязбеккызы Б.);
 15. БББ 7М04120 - менеджмент мамандығы магистранттар үшін «Управление природоохранной деятельностью» пәні бойынша электрондық оқу құралы (Авторлар: Айдаров Т.А., Сулейменова И.А., Сиязбеккызы Б.);
 16. 5В051000 – «ГМУ» және БББ 6В04150 – «МЖБ» мамандықтары студенттері үшін «Мемлекеттік органдардағы кадрлық қызмет» пәні бойынша электрондық оқу құралы (Авторлар: Тулеева А.Ж., Искаков К.К.);
 17. 5В051100 – «Маркетинг» мамандығы студенттер үшін «Инновация маркетинга» пәні бойынша электрондық оқу құралы (Авторлар: Демесинова А.А., Молдогазиева Г.М.).

Э.ғ.к., доцент Куланова Д.А. AP05132706 «Аймақтың жоғары бәсекеге қабілеттілігін және инвестициялық тартымдылығын қамтамасыз ету үшін, реттеудің қаржылық құралдары арқылы (муниципалды құнды қағаздар) Қазақстандағы өңірлерді дамытудың экономикалық тетіктерің дайындау» жобасына қатысты (Сомасы - 5336243,17 теңге (Ғылыми жетекші: э.ғ.д., профессор Нурашева К.К., Орындаушы: э.ғ.к., доцент Куланова Д.А.) Ғылыми негізі. «Мәңгілік ел» (XXI ғасыр білімі, гуманитарлық ғылымдар аясындағы фундаменталды және қолданбалы зерттеулер). 1. Әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық ғылымдар аясындағы фундаменталды және қолданбалы зерттеулер.1.2. Қазіргі таңдағы мемлекеттің әлеуметтік және экономикалық саясатын жүзеге асыру аясында зерттеу. 2018-2020жж.)

Э.ғ.к., доцент Куланова Д.А. келесі авторлық құқықты алды:

 • Қазақстанда муниципалды облигацияларды шығаруға, орналастыруға және айналысу бизнес-процестің моделі авторлық құқығының үлгісі № 9994, 2020 жылдың 19 мамыры;
 • «Инновациялар үшін біртұтас ақпараттық желіні құрудың ұйымдастырушылық-экономикалық механизмі» моделі авторлық құқығының үлгісі № 9973, 2020 жылдың 19 мамыры;
 • «Краудсорсингті қолданудың тиімділігін бағалау индикаторлардың жіктелуі» моделі авторлық құқығының үлгісі № 9974,  2020 жылдың 19 мамыры;
 • «Кәсіпорындағы инновациялық қызметті ұйымдастырудың басқару моделі» моделі авторлық құқығының үлгісі № 9977, 2020 жылдың 19 мамыры.

Ж.Ш.Қыдырова А.А. Шадиева және А.О.Демеубаева мен бірлесіп жазған «Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдірудің аймақтық аспектілері» монографиясы жарық көрді (Шымкент: М.Сапарбаева институты, 2019.- 288 б.).    

Келесі авторлық куәліктер алынды:

 1. № 2616 03.04.2019ж. авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне ақпарат енгізу туралы анықтама. (Авторлары: э.ғ.к., доцент Айдаров Т.А., аға оқытушы Дарибаева А.С.)
 2. № 3987 12.06.2019 ж. авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне ақпарат енгізу туралы анықтама. (Авторлары: Куланова Д.А., Мергенбаева А.Т., Абдикеримова Г.И., Нурашева К.К., Орымбасар А.Н., Алибек А. С.)
 3. № 4139 20.06.2019 ж. авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне ақпарат енгізу туралы анықтама. (Авторлары: Куланова Д.А., Мергенбаева А.Т., Абдикеримова Г.И., Нурашева К.К., Орымбасар А.Н., Алибек А. С.)
 4. № 6404 от 13.11.2019 ж. авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізіліміне ақпарат енгізу туралы анықтама. (Авторлары: Куланова Д.А., Абдикеримова Г.И., Кыдырова Ж.Ш.)

Ғылыми зерттеулердің негізгі нәтижелері:

 • тоқыма кластері негізінде аймақтағы кәсіпорындар арасындағы өзара іс-қимылдың экономикалық механизмін әзірлеу;
 • Оңтүстік Қазақстанда мақта өңдеу саласын дамытуды жетілдіру жолдары ұсынылды;
 • Қазақстанның «жасыл экономикаға» көшуі жағдайында кәсіпорындардағы қалдықтарды кешенді басқару тиімділігінің өлшемдері ұсынылған;
 • IPO нарығы: әлемдік тәжірибе, даму тенденциясы және Қазақстандағы алғашқы орналастыру практикасы;
 • инновациялық жобаларды бағалау әдістері және оларды іске асыру процесінде басқару шешімдерін қабылдау алгоритмі ұсынылды;
 • өнеркәсіптік кәсіпорындардың экспорттық әлеуетін басқару тетігі ұсынылды;
 • инновацияларды енгізу процесінде еңбек ресурстарын басқару механизмі берілген;
 • мал шаруашылығындағы маркетингтік қызметті жетілдіру жолдары ұсынылған;
 • Қазақстанның туристік нарығының даму жолдары ұсынылған
 • дағдарыс жағдайында жұмыспен қамту мәселелерін шешу жолдары айқындалды;
 • Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар нарығының даму жолдары ұсынылған;
 • Ауыл шаруашылығы өнімдері нарығының даму перспективалары анықталды.